Regional omstilling

Verden er i stadig endring. Proneo hjelper dem som skal omstille seg for å overleve i skiftende markeder. Vi bidrar i alle faser av omstillingsarbeidet:

Fase 1 Avklaringsfasen

Prosessledelse og utarbeidelse av søknad om omstillingsstatus til stat og fylkeskommune.

Fase 2 Strategi – og forankringsfasen

Gjennomføring av strategisk utviklingsanalyse, en såkalt mulighetsanalyse. Den gir en bred oversikt over næringsmessige konkurransefortrinn og utviklingsmuligheter.

På grunnlag av mulighetsanalysen utarbeides en strategisk omstillingsplan med klare mål, delmål og strategier, samt handlingsplan for første år med budsjett.

Fase 3 Gjennomføringsfasen.

Iverksetting av den strategiske omstillingsplanen. Proneo kan utgjøre Omstillingsorganisasjonen, eller bistå den.

Omstillingsorganisasjonen skal være pådriver for å initiere prosjekter, behandle søknader og vurdere og kvalitetssikre framdrift i prosjektporteføljen.

Omstillingsorganisasjonen skal også bidra til bred mobilisering av lokalt næringsliv, ressursmiljøer og kommunen i et forpliktende samarbeid.

Fase 4 Avslutningsfasen

Avklaring av hvordan utviklingsarbeidet videreføres uten offentlig bistand. I det videre næringsutviklingsarbeidet bør kommunen kunne dra nytte av de erfaringer som er gjort i omstillingsperioden.

I tillegg kan Proneo bistå omstillingsorganisasjonen eller organisasjonens eiere/oppdragsgivere i deler av fasene, eller gi bistand til kommunal/fylkeskommunal oppfølging av omstillingsorganisasjonen.