Etiske retningslinjer

Krav til atferd.

Høy etisk standard i all vår atferd er avgjørende for at vi skal lykkes.  Ledere har et særlig ansvar for ved sitt eksempel og sine beslutninger å fremme en kultur basert på etisk grunnlag.  De skal aktivt søke informasjon om tilstanden på dette felt innen eget ansvarsområde.

Den enkelte medarbeider skal opptre aktsomt og redelig overfor kunder, offentlig myndigheter og så vel samarbeidende som konkurrerende bedrifter.  Lojalitet overfor selskapet skal være en selvfølge i enhver situasjon.

Lojalitet er ikke til hinder for en åpen kommunikasjon internt i selskapet. Det oppmuntres til informasjon og meningsytringer innad i bedriften, også når dette innebærer elementer av kritikk. Imidlertid bør en ved kritikk være forberedt på å anvise mulige og konstruktive løsninger på de problemer eller kritikkverdige forhold som blir tatt opp. Det er den enkeltes plikt å ta ansvar og vise initiativ.

Forholdet kollegaer imellom skal være preget av likeverd og gjensidig respekt.

Enhver medarbeider plikter å behandle selskapets eiendeler med forsiktighet. Skade eller tap som følge av uaktsomhet, kan medføre erstatningsansvar.

Det er strengt forbudt å vise seg beruset under arbeidet eller innenfor arbeidsområdet, eller innta berusende midler i arbeidstiden. Daglig leder kan i spesielle tilfeller innvilge dispensasjon for servering av alkohol i forbindelse med representasjonsoppgaver, sosiale arrangement i bedriften og ved tilsvarende anledninger.

Overholdelse av lover, regler, instrukser o.l.

Den enkelte medarbeider skal lojalt rette seg etter de lover og forskrifter som gjelder for bedriftens virksomhet.

I tillegg til regelverk fastsatt av myndighetene, er den enkelte forpliktet til å overholde de interne bestemmelser som gjelder for alle ansatte i bedriften, samt spesielle interne bestemmelser knyttet til stillingen, herunder fullmakter, stillingsinstruks/stillingsbeskrivelse, arbeidsreglement o.l., så vel som konkrete pålegg knyttet til stillingen.

Dersom tekniske eller faglige fortolkningsspørsmål oppstår, har medarbeideren plikt til å søke råd og veiledning hos nærmeste overordnede eller fagansvarlig.

Selv om en handling eller en unnlatelse leder til positive resultater for bedriften, vil dette på ingen måte bli akseptert dersom resultatet er oppnådd ved brudd/omgåelser av lover, forskrifter, interne bestemmelser eller vanlig forretningsskikk for øvrig.

Dersom en medarbeider mener at en arbeidsoppgave som vedkommende er pålagt, strider mot bestemmelser nevnt i punkt 2.2, plikter medarbeideren å ta dette opp med nærmeste overordnede.

Når en avgjørelse er tatt, og medarbeideren fortsatt er av den overbevisning at oppgaven strider mot gjeldende regel og lovverk, skal imidlertid oppgaven utføres på den overordnedes ansvar.

Informasjonsplikt.

Medarbeidere som blir oppmerksomme på:

*  forhold som er i strid med gjeldende regelverk fastsatt av myndighetene.

*  brudd på interne bestemmelser.

*  feil som blir begått.

*  forhold for øvrig som kan skade selskapets forbindelser eller selskapets eget omdømme

plikter å informere om dette slik at bedriften skal få anledning til hurtigst mulig å korrigere forholdet.

Feil eller andre forhold som må ansees som uvesentlig og uten konsekvenser for selskapet dersom de blir rettet opp umiddelbart, skal i første rekke tas opp med den eller de det gjelder.

Når det gjelder forhold av mer alvorlig karakter, plikter medarbeideren å informere daglig leder.

Taushetsplikt

Arbeidstakeren forplikter seg til å behandle all informasjon han måtte ha, som berører selskapet, konfidensielt.  Når den ansatte under sin tjeneste får kunnskap om eller rådighet over dokumenter og opplysninger om forretnings- og driftsforhold i selskapet og selskapets kunder, må den ansatte ikke uberettiget benytte slik kunnskap eller bringe den videre til uvedkommende.

Forholdet til medier

Oppgaver, rapporter og annen informasjon fra selskapet skal ha som siktemål å gjøre det mulig for omverdenen å danne seg et korrekt bilde av bedriftens stilling og virksomhet. Alle uttalelser til massemedier om selskapets anliggender skal gis av daglig leder eller en annen representant som daglig leder utpeker.  Andre representanter for selskapet skal kun uttale seg innenfor sitt ansvarsområde når disse blir særskilt utpekt.

Habilitet

Ingen medarbeider må delta i forberedende behandling eller avgjørelse av noe spørsmål når det foreligger forhold som kan svekke tilliten til hans eller hennes uavhengighet.

Kort kan det sies at alle de for medarbeideren kjente forhold, som kan føre til at vedkommende vil kunne legge vekt på annet enn hva som er i selskapets interesse, representerer en interessekonflikt som gjør at medarbeideren blir å betrakte som inhabil.

En medarbeider må på ingen måte utnytte sin stilling eller ansettelsesforhold i selskapet til å oppnå økonomisk fordel for egen eller andres del.

Styreverv og eierposisjoner i selskaper

Det vises til  Retningslinjer for ansattes eierskap og styreverv i andre bedrifter.

Forholdet til kunder, leverandører og andre forbindelser

En medarbeider må på ingen måte komme i et avhengighetsforhold til selskapets kunder, leverandører eller andre forbindelser.
Medarbeideren må heller ikke – direkte eller indirekte – betinge seg eller motta økonomisk fordel i noen form fra selskapets forbindelser – se for øvrig eget punkt om gaver nedenfor.

Gaver

Selskapets ansatte har ikke anledning til å gi eller motta oppmerksomhetsgaver eller andre ytelser av økonomisk art i forretningsmessig sammenheng eller i tilknytning til f.eks. jul eller andre spesielle anledninger.
Dersom noen forretningsforbindelser likevel ønsker å gi oppmerksomhetsgave til selskapet i noen form så skal selskapet anmode om at denne gis til et veldedig formål etter selskapets anbefaling.

Representasjon

Den enkelte medarbeider skal overfor kunder og andre forbindelser legge vekt på å representere selskapet på en verdig måte, som inngir tillit til selskapet og den enkelte.
Representasjon skal skje på et nøkternt nivå også i de tilfeller der vedkommende forretningsforbindelse selv vanligvis representerer på en mer ekstravagant måte.

Oppfølging

Den enkelte medarbeider må løpende vurdere sin virksomhet i forhold til selskapets etiske regler.  Er du i tvil om hvorvidt en handling eller et forhold er etisk forsvarlig eller ikke, bør du avstå, eller på forhånd ta opp spørsmålet med daglig leder.

Ledere har et særlig ansvar for å vurdere at egne beslutninger i praksis viser at de står for den etiske normen som retningslinjene fastsetter.  Videre pålegges det ledere å følge opp forholdene innen eget ansvarsområde. Retningslinjene skal regelmessig tas opp til gjennomgang og diskusjon.

Alle ansatte skal få utlevert selskapets arbeidsreglement og etiske retningslinjer og bli orientert om innholdet når ansettelsesavtale inngås.  Ved revidering skal samtlige medarbeidere få utlevert ny utgave.